Algemene voorwaarden Rutgers Advocatuur

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Rutgers Advocatuur: de eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89458222 gevestigd te (6546 BB) Nijmegen, aan de Kerkenbos 1033;
  • Opdrachtgever: de natuurlijk- of rechtspersoon die met Rutgers Advocatuur een overeenkomst van opdracht heeft gesloten;
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Rutgers Advocatuur wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Rutgers Advocatuur, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Rutgers Advocatuur is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. Rutgers Advocatuur is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Rutgers Advocatuur is bevoegd om de door deze derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden, mede namens Opdrachtgever.
 5. Niet alleen Rutgers Advocatuur, maar alle aan Rutgers Advocatuur verbonden (rechts) personen en alle derden, die bij de uitvoering van enige opdracht door Rutgers Advocatuur worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk (kunnen) zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. De inhoud van deze algemene voorwaarden geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.
 6. Op grond van geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is Rutgers Advocatuur onder meer verplicht de identiteit van Opdrachtgever vast te stellen en om onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties te melden bij het bevoegd gezag. Dit zonder dat Opdrachtgever hierover te informeren. Rutgers Advocatuur is verder, indien de Wwft van toepassing is, verplicht een melding te doen bij de Kamer van Koophandel indien de informatie zoals geregistreerd in het UBO-register onvolledig of onjuist blijkt te zijn. Opdrachtgever dient tijdig alle te verlangen gegevens of inlichtingen te verschaffen. Door de opdrachtverlening bevestigd opdrachtgever met het in dit artikel beschrevene bekend te zijn en verleent hij, voor zover nodig, daartoe zijn toestemming.
 7. Rutgers Advocatuur verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht en om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Rutgers Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacyverklaring. Deze verklaring is te vinden op www.rutgers-advocatuur.nl en wordt op verzoek verstrekt.
 8. Iedere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit aan Rutgers Advocatuur gegeven opdrachten en uit alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Rutgers Advocatuur voor de specifieke opdracht in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium exclusief btw, met een maximum van € 10.000,-.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Rutgers Advocatuur, alle aan Rutgers Advocatuur verbonden (rechts)personen en alle derden, als bedoeld in artikel 5, tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen kosten van juridische bijstand.
 10. Indien elektronische communicatie plaatsvindt tussen Opdrachtgever en Rutgers Advocatuur is Rutgers Advocatuur jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van virussen en/of onregelmatigheden in deze communicatie.
 11. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop Opdrachtgever met zowel de schade als met Rutgers Advocatuur als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.
 12. Opdrachtgever is Rutgers Advocatuur het overeengekomen honorarium verschuldigd. Het honorarium wordt berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief.
 13. Naast het honorarium is Opdrachtgever aan Rutgers Advocatuur verschotten verschuldigd voor zover Rutgers Advocatuur deze verschotten ten behoeve van opdrachtgever heeft voldaan. Verschotten bestaan onder andere doch niet uitsluitend uit griffierechten, koerierskosten, reis-, parkeer- en verblijfkosten (incl. reistijd), kosten van uittreksels uit openbare registers en kosten van ingeschakelde derden als deurwaarders, advocaten, notarissen, accountants, fiscalisten, deskundigen en vertalers. Rutgers Advocatuur is gerechtigd de door hem gehanteerde tarieven periodiek aan te passen en deze nieuwe tarieven gelden vanaf dat moment ook in lopende zaken. Opdrachtgever verklaart zich akkoord met elektronisch factureren.
 14. Alle door Rutgers Advocatuur in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke btw en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen.
 15. In beginsel ontvangt Opdrachtgever maandelijks een declaratie. Het staat Rutgers Advocatuur vrij om verschotten tussentijds bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 16. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de declaratiedatum. Dit is een fatale termijn. Bij niet (tijdige) betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
  Betaling dient te geschieden zonder opschorting of verrekening.
  In geval van verzuim is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief btw een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de dag van betaling. De (buiten)gerechtelijke kosten van invordering van openstaande declaraties komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €150,-. Indien Opdrachtgever kwalificeert als consument, worden de buitengerechtelijke kosten berekend op grond van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten
 17. Indien Rutgers Advocatuur de opdracht uitvoert op basis door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de declaratie beperkt tot de kosten die op basis van de door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van Opdrachtgever komen. Voor wat betreft de declaratie van de eigen bijdrage zijn de in deze algemene voorwaarden genoemde financiële voorwaarden eveneens van toepassing.
 18. Een toevoeging wordt pas aangevraagd na overleg met de opdrachtgever. Indien wordt besloten om een toevoeging aan te vragen, is Rutgers Advocatuur bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht en eventuele overige verschotten te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden worden aangevangen of verder worden uitgevoerd.
 19. Indien de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging verleent en opdrachtgever de opdracht handhaaft, dan is Rutgers Advocatuur gerechtigd om de verrichte en nog te verrichten werkzaamheden op basis van het toepasselijke uurtarief in rekening te brengen. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.
 20. Indien de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging heeft verleend, maar deze na afloop van de rechtsbijstand (om welke reden dan ook) weer intrekt, dan is opdrachtgever het volledige honorarium over de gewerkte uren verschuldigd, te vermeerderen met eventuele voorschotten en het hogere griffierecht.
 21. De opdrachtgever dient bezwaren tegen een declaratie binnen 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan Rutgers Advocatuur mede te delen. Blijft een dergelijke mededeling uit, dan geldt de declaratie als aanvaard.
 22. Rutgers Advocatuur mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en zijn dienstverlening opschorten of beëindigen indien de Opdrachtgever de voorschotnota niet (tijdig) voldoet. Het betaalde voorschot zal in beginsel bij het einde van de opdracht met de einddeclaratie worden verrekend.
 23. Opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde opzeggen, maar alleen door een schriftelijke mededeling aan Rutgers Advocatuur. Rutgers Advocatuur kan de opdracht op grond van gewichtige redenen te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van de daartoe noodzakelijke zorgvuldigheid.
 24. Op de dienstverlening door Rutgers Advocatuur is de kantoorklachtenregeling van Rutgers Advocatuur van toepassing. Deze regeling is te vinden op rutgers-advocatuur.nl en wordt op verzoek verstrekt.
 25. Op de rechtsverhouding tussen Rutgers Advocatuur en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.