Huurrecht

Huurrecht

Het huurrecht omvat de regels die gelden voor het sluiten van huurovereenkomsten. De wetgever heeft het huurrecht dermate belangrijk geacht dat dit staat opgenomen in een aparte afdeling in het burgerlijk wetboek.

Meestal wordt er bij huurrecht als eerste gedacht aan een huurwoning (de huurovereenkomst voor woonruimte). Ook de huur van winkelruimte (middenstandsbedrijfsruimte) en de huur van kantoorruimte (overige ruimtes) vallen onder het huurrecht.

Het huurrecht is ook van toepassing op diversen roerende zaken, zoals de huur van boot of caravan of gereedschap.

Welke huurrechtelijke regels van toepassing zijn hangt af van het gehuurde object. Zo gelden er voor de huur van woonruimte strenge regels en wordt een huurder in vergaande mate beschermd. Voor de huur van overige ruimtes gelden veel minder strenge regels en kunnen partijen grotendeels zelf hun afspraken bepalen.

Rutgers Advocatuur is specialist op het gebied van huurrecht en adviseert en procedeert onder andere over de volgende onderwerpen:

 • Woonruimte
 • Winkelruimte
 • Kantoor en overige ruimte
 • Ontruiming
 • Huurachterstand
 • Onderhoud en gebreken
 • Medehuur onderverhuur

Contractenrecht

Het contractenrecht, ook wel verbintenissenrecht genoemd, ziet op alles rondom overeenkomsten. Gedacht kan worden aan het ontstaan, de duur en het eindigen van een overeenkomst. Ook de situatie dat een partij zich niet aan de overeenkomst houdt valt onder het contractenrecht.

Verbintenissen kunnen ook uit de wet voortvloeien, zoals bijvoorbeeld de onrechtmatige daad of onverschuldigde betaling. In deze gevallen hebben partijen geen overeenkomst met elkaar gesloten, maar is er toch een verbintenis.

Bij het opstellen van een overeenkomst is het belangrijk dat de bedoeling van partijen juist wordt opgenomen. Begrijpelijke taal is hier van essentieel belang. Toch komt het in de praktijk vaak voor dat achteraf gezien de bedoeling van partijen niet duidelijk is vast te stellen, met alle gevolgen van dien. Dit kan komen door onduidelijke formuleringen in een overeenkomst of het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst. Dat een overeenkomst schriftelijk moet zijn vastgelegd is een misverstand. Ook een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig. Wel is achteraf lastig vast te stellen wat precies is overeengekomen. Dit kan tot vervelende discussies leiden.

Enkele onderwerpen waarover Rutgers Advocatuur adviseert en procedeert:

 • Incasso’s
 • Burenrecht
 • Koopovereenkomsten
 • Consumentengeschillen
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Geldleningsovereenkomsten
 • Zekerheden, als pand & hypotheek
Rutgers advocatuur Contractrechten
Faillissementsrecht

Faillissementsrecht

Het faillissementsrecht, ook wel insolventierecht genoemd, ziet op de situatie waarin een persoon of bedrijf niet langer in staat is om zijn schulden te kunnen betalen.

Een faillissement kan eenvoudig worden aangevraagd door een schuldeiser, maar ook door de schuldenaar zelf. Vaak wordt een faillissementsaanvraag als pressiemiddel gebruikt om een schuldenaar tot betaling te bewegen.

Indien de rechtbank een faillissement uitspreekt zal een curator worden aangesteld. Het is de taak van de curator om na te gaan welke bezittingen een persoon of onderneming nog heeft en deze te gelde te maken. Vervolgens dient de curator de opbrengst conform de wettelijke regeling te verdelen onder de schuldeisers.

Wordt u geconfronteerd met een faillissement, of de aanvraag daarvan, dan is snel handelen vereist. Rutgers Advocatuur kan u hierbij van dienst zijn, waardoor een faillissement wellicht kan worden voorkomen.

Een greep uit de onderwerpen:

 • Betalingsonmacht
 • Faillissementsaanvraag
 • Schuldsanering
 • Wettelijke rangregeling
 • Retentierechten, reclamerechten en verrekening

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Als uw inkomen te laag is om de kosten van een advocaat te kunnen betalen kunt u mogelijk aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel toevoeging genoemd).

Voor gesubsidieerde rechtsbijstand gelden wel een aantal voorwaarden. Zo is onder andere de hoogte van uw inkomen en uw vermogen van belang voor de vraag of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.  De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt uiteindelijk of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Als u meent voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen zal Rutgers Advocatuur namens u een verzoek daartoe bij de Raad voor Rechtsbijstand indienen. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt vervolgens of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt.

U moet er rekening mee houden dat wanneer u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand u altijd een eigen bijdrage dient te betalen.

Rutgers advocatuur Gesubsidieerde rechtsbijstand

Overige

Staat uw rechtsgebied niet op de site, neem dan gerust contact op. Mogelijk kan Rutgers Advocatuur u toch van dienst zijn.